Tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
w dniu 23.02.2020

STATUT

      STOWARZYSZENIE  SPECJALISTÓW ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba stowarzyszenia

§ 1

1. Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych (zwane dalej stowarzyszeniem) jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
2. Stowarzyszenie zrzesza w szczególności osoby prowadzące działalność usługową, handlową, promocyjną, wytwórczą i wystawienniczą na rzecz budownictwa - przede wszystkim w branży glazurniczej i wykończeniowo-budowlanej oraz osoby świadczące pracę na rzecz wyżej wymienionych.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sochaczew.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie ekspertyz i opracowań specjalistom.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach prawa.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8

Stowarzyszenie może powoływać Odziały Regionalne. Odziały Regionalne nie posiadają osobowości prawnej.

§ 9

1. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczątki z napisem Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych oraz pieczątki podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem.
2. Stowarzyszenie może ustalić odznakę stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Pieczątka oraz odznaka, o których mowa w ust. 1 i 3 stanowią symbolikę Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 10

Celem stowarzyszenia jest:

a) reprezentowanie interesów osób - zajmujących się usługami w branży glazurniczej oraz wykończeniowo-budowlanej, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem, promocją związaną z branżą glazurniczą oraz wykończeniowo-budowlaną - wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych;
b) ochrona praw tych osób,
c) działanie na rzecz ich doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a) inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa, a w szczególności branży glazurniczej i wykończeniowo-budowlanej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego,
b) inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży glazurniczej i wykończeniowo-budowlanej,
c) popularyzowanie różnych form i metod procesów inwestycyjnych na rzecz branży glazurniczej i wykończeniowo-budowlanej,
d) opracowywanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ujęcia ich w polskich normach.
e) krzewienie wśród rzemieślników obszernych informacji dotyczących wiedzy na temat produktów i materiałów, z których korzystają w swojej pracy, w celu ustawicznego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych,
f) stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich,
g) opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
h) testowanie i opiniowanie nowych materiałów, systemów i technologii w branży,
i) wnioskowanie nadania uprawnień rzeczoznawcy stowarzyszenia,
j) podejmowanie działań w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń dotyczących wystawiennictwa, technologii i techniki z zakresu robót glazurniczych i wykończeniowo-budowlanych prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie usług glazurniczych i wykończeniowo-budowlanych, wytwórczości, handlu, wystawiennictwa materiałów budowlanych,
k) współpraca z różnymi organizacjami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań stowarzyszenia,
l) zlecanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do doskonalenia zawodu glazurnika oraz zawodów związanych z branżą wykończeniowo-budowlaną w oparciu o doświadczenia zrzeszonych członków,
m) tworzenie funduszy specjalnych na cele związane z rozwojem myśli naukowo-technicznej w zakresie prac glazurniczych i wykończeniowo-budowlanych oraz ich upowszechnienia w Polsce i za granicą,
n) prowadzenie szkoleń mających na celu doskonalenie wiedzy fachowej i umiejętności,
o) sponsorowanie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei stowarzyszenia,
p) działalność dobroczynna,
r) działalność w zakresie ochrony środowiska i ekologii poprzez podejmowanie inicjatyw w tych obszarach.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,
d) członków sympatyków.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym lub członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może zostać:

a. obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 2  Statutu,
b. cudzoziemiec posiadający miejsce zamieszkania w Polsce, który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 2  Statutu,
c. cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce, który posiada obywatelstwo kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 2 Statutu.

2. Członkostwo zwyczajne oraz członkostwo członka sympatyka uzyskuje się po złożeniu deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków następuje zwykłą większością głosów w co najmniej trzy osobowym składzie. Wzór deklaracji określi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarująca poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu nowego członka wspierającego do Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

§ 15

1. Członkiem honorowym może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie Członków (Delegatów) uchwałą podjęta zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

W przypadku odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego lub członka sympatyka zainteresowany może, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć odwołanie do Komisji Rewizyjnej SSRW

§ 17

1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo:

a. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b. do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
c. zgłaszania uwag i wniosków we wszystkich sprawach członkowskich,
d. zaskarżania uchwał Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w sprawach członkowskich,
e. posługiwać się symboliką Stowarzyszenia,
f. korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń oraz opieki Stowarzyszenia.

2. Członkowie sympatycy Stowarzyszenia mają prawo do:

a) do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
b) posługiwać się symboliką Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:

a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu  z głosem doradczym oraz opiniowania projektów uchwał o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia
b. zgłaszania uwag i wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia
c. bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

a. służyć głosem doradczym co do treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków
b. zgłaszania postulatów wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
c. posługiwać się symboliką Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający nie posiadają prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
6. Członkowie wspierający reprezentowani są przez swoje organy lub działają osobiście.

§ 18

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. ścisłego przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia,
b. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
c. opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie określonym uchwałą Walnego Zebrania Delegatów,
d. uczestniczenia w działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.

2.Członkowie sympatycy mają obowiązek:

a. ścisłego przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz wprowadzania ich w życie,
b. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają obowiązek udzielania zadeklarowanego na rzecz Stowarzyszenia wsparcia finansowego.
4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
5. Skreślony

§ 19

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz członkostwa członka sympatyka następuje na skutek:

a. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia (z chwilą złożenia pisma),
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia
c. śmierci członka
d. likwidacji bądź upadłości Stowarzyszenia

2. Wykluczenie ze stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem naruszy dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania do KomisjiRewizyjnej SSRW w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 20

1. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:

a. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia (z chwilą złożenia pisma)
b. wykluczenia w przypadku określonym w § 19 ust.3,
c. skreślenia z listy członków w przypadku nie spełniania warunku, o którym mowa w § 18 ust.2,
d. likwidacji bądź upadłości Stowarzyszenia.

2. Decyzję o utracie członkostwa przez członka wspierającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a i b, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
3. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi wspierającemu prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej SSRW w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.  

§ 21

Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się członkostwa (deklaracja złożona na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia) lub przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków (Delegatów)podjętą większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przypadku gdy członek honorowy w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem naruszy dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

§ 211

1. W przypadkach określonych w § 16, § 19 ust.3 oraz § 20 ust.3 Komisja Rewizyjna SSRW musi ustosunkować się w terminie nie przekraczającym 30 dni
2. Od decyzji Komisji Rewizyjnej SSRW przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów osobiście lub pisemnie za pośrednictwem delegata w trakcie trwania obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków (Delegatów), jest decyzją ostateczną

Rozdział IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 22

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków (Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 1)
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna

2. Władzami Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego
b. Zarząd Oddziału Regionalnego
c. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego

§ 23

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia w przypadku, powstania przynajmniej 5 Oddziałów Regionalnych.
2. Z chwilą powstania 5 Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zastępuje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, którego kadencja trwa 3 lata. Mandat delegatów trwa przez okres kadencji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.
3. Wyboru delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w ilościpięciu z każdego Oddziału Regionalnego dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego.
4. W przypadku utraty mandatu (na skutek utraty członkostwa), wyboru do władz krajowych (Zarząd, Komisja Rewizyjna) lub jego wygaśnięcia (na skutek śmierci) w czasie trwania kadencji Walnego Zebrania Delegatów, dokonuje ono uzupełnienia swojego składu przez dokooptowanie maksymalnie 3 delegatów uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wystarczającą jest zwykła większość głosów.
5. Postanowienia statutu, w których mowa jest o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio do Walnego Zebrania Członków Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia.

§ 24

1. W Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia biorą udział:

a) delegaci wybrani przez Walne Zebrania Członków Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia
b) Zarząd Krajowy i Krajowa Komisja Rewizyjna
c) Członkowie honorowi i wspierający
d) Zaproszeni goście przez Zarząd

2. Podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów, prawo do głosowania przysługuje osobom wskazanym w ust.1a) i 1b)
3. Członkowie Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej nie mają prawa głosu nad udzieleniem absolutorium odpowiednio dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres miniony.

§ 25

1. Oddziały Regionalne Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zasięg działania Oddziału Regionalnego określa Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Oddziały Regionalne większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
4. Zarząd ma obowiązek powołania Oddziału Regionalnego na wniosek minimum 10 członków danego regionu.
5. Obszar regionu nie może być mniejszy niż obszar województwa, na którym się znajduje
6. Członkowie z terenów nie objętych regionem do czasu jego utworzenia, na podstawie uchwały Zarządu Krajowego zostają dokooptowani do istniejących regionów na prawach równorzędnych członków danego regionu
7. W przypadku rozwiązania się Zarządu Regionalnego i nie powołania nowego, członkowie tegoż regionu na podstawie uchwały Zarządu Krajowego zostają dokooptowani do regionu istniejącego na zasadach jak w ust.6

§ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Walnego Zebrania  Delegatów Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 (jedna druga) członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.
2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia lub Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej - przysługuje im prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 (jedna druga) liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzanie dokooptowanych do władz osób winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu  lub Walnym Zebraniu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 (jedna druga)  uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.

§ 27

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ( w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 1).
2. Zwyczajne Walne Zebranie  jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku.
3. Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia (lub Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia) w razie potrzeby na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie Zarządów Oddziałów Regionalnych reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w terminie nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie  obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad głosować można wyłącznie w przypadku 3/4 obecności członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowaniaw zebraniu.
5. Zarząd ma obowiązek powiadomić uprawnionych do uczestnictwa listownie, pocztą elektroniczną, na stronie internetowej Stowarzyszenia lub w innej formie przekazu o terminie oraz miejscu obrad Walnego Zebrania, na co najmniej 14 dni przed terminem obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, może dokonać powiadomienia również w inny skuteczny sposób, w terminie umożliwiającym członkom dojazd na obrady.
6. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów (Członków) a w szczególnych przypadkach Zwykłe Walne Zebranie Delegatów (Członków) może odbyć się za pomocą elektronicznych środków wideo lub audio na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia należy:

a) wybór i odwołanie oraz zawieszanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Odwołania i zawieszenia dokonuje się gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem naruszy dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Czas zawieszenia w czynnościach członka funkcyjnego zostaje określony do czasu wyjaśnienia przyczyn zawieszenia jednak nie dłużej niż na 3 miesiące.
b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
c) uchwalenie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
e) upoważnianie Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości dla potrzeb Stowarzyszenia.
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku obrachunkowym i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
g) ustalanie programu działania Stowarzyszenia - w tym uchwalanie priorytetów działalności Stowarzyszenia na dany okres.
h) zmiana Statutu Stowarzyszenia i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar (upomnienie, nagana), skreśleń oraz wykluczeń.
j) rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących rozwiązywania Oddziałów Regionalnych,
k) nadawanie godności członka honorowego,
l) ustalanie wysokości składek członkowskich,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zgromadzenia  przez Zarząd Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji.
o) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
p) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków wybieranych w głosowaniu tajnym spośród członków Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Członek Zarządu może być odwołany w trakcie kadencji uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona zwykłą większością głosów Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.
5. Zarząd wykonuje swoje obowiązki w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Działania Zarządu

§ 30

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia,
c) opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków,
d) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów  Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
g) wystąpienie do Walnego Zebrania o pozbawienie członkostwa honorowego,
h) powoływanie komisji opiniotwórczych koniecznych dla prawidłowego działania Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących skreśleń i wykluczeń,
j) zawieszanie w czynnościach zarządów poszczególnych Oddziałów Regionalnych w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań, niezgodności ich działalności z prawem lub statutem Stowarzyszenia, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące i zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego.
k) podejmowanie uchwał w sprawie posługiwania się symboliką Stowarzyszenia (kto i w jakim zakresie może się nią posługiwać),
l) przeniesiony do par 28p
m) podjęcie uchwały o wprowadzeniu odznaki Stowarzyszenia (oraz określeniu jej cech, tj. kształtu, barw, znaków, obrazów itp.),
n) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia,
o) określanie zasięgu działania Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia.

§ 31

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu Stowarzyszenia, w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 32

1. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decydujący jest głos prezesa Zarządu. 

§ 33

1. Oświadczenia woli składane w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wymagają formy pisemnej.
2. Oświadczenia woli:

a. skutkujące nabyciem prawa lub powstaniem zobowiązania o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) podpisuje Prezes Zarządu,
b. skutkujące nabyciem prawa lub powstaniem zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) podpisuje Prezes i jeden z członków zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony do ustanowienia pełnomocnika Stowarzyszenia.
4. Oświadczenia woli skutkujące nabyciem praw niemajątkowych podpisuje Prezes.

§ 34

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybieranych spośród członków stowarzyszenia.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 35

Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
3. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia,
4. w przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia w terminach określonych w statucie Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia - obowiązek zwołania tegoż Zebrania ciąży na Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w ciągu następnych 30 dni od upływu terminu, w jakim Zebranie powinno zostać zwołane.
5. przeprowadzania innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie, wnioskowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub podejmowanych z własnej inicjatywy. 

Rozdział V

Władze Oddziałów Regionalnych

§ 37

Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego

1. Najwyższą władzą Oddziału Regionalnego jest Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego.
2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego należy:

a. ustalanie ogólnych kierunków działalności Oddziału Regionalnego,
b. rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz Oddziału Regionalnego,
c. wybór członków Zarządu Oddziału Regionalnego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego
d. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Oddziału Regionalnego

§ 38

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego jest zwoływane przez Zarząd Oddziału Regionalnego raz do roku.
2. Zarząd Oddziału Regionalnego może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego w razie potrzeby na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ( jedna piąta) Członków Oddziału Regionalnego uprawnionych do głosowania (w terminie nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku).
21. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego obraduje tylko nad sprawami, dla których zostały zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad głosować można wyłącznie w przypadku min. 3/4 obecności członków Stowarzyszenia w regionie uprawnionych do głosowaniaw Zebraniu.
3. Zarząd Oddziału Regionalnego ma obowiązek powiadomić listownie lub pocztą elektroniczną o terminie oraz miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego na co najmniej 14 dni przed terminem obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego , może dokonać powiadomienia również w inny skuteczny sposób, w terminie umożliwiającym członkom dojazd na obrady.

§ 39

Zarząd Oddziału Regionalnego

1. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z trzech członków wybieranych w głosowaniu tajnym spośród członków Oddziału Regionalnego przez Walne Zebranie CzłonkówOddziału Regionalnego.Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
2. Kadencja Zarządu Regionu Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 40

Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego należy:

1. kierowanie działalnością regionu zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Oddziału Regionalnego na zewnątrz,
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego,
4. przeniesiony do § 37 ust. 2 punkt d

§ 41

Posiedzenia Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu Oddziału Regionalnego, w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału Regionalnego, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 42

Decyzje Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 43

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, wartości niematerialne i prawne.
2. Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

a. składek członkowskich
b. dotacji,
c. darowizn, spadków, zapisów,
d. wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e. środków zasądzonych przez Sądy z tytułu nawiązek i świadczeń na cele społeczne.

§ 44

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 45

W przypadku planowanej zmiany Statutu Stowarzyszenia lub planowanego rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Delegatów Oddziałów Regionalnych lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dwóch kolejnych terminach:

1. W pierwszym terminie zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić większością 2/3 ( dwie trzecie) głosów przy obecności co najmniej 3/4 ( trzy czwarte) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Drugie Walne Zebranie Członków Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od daty pierwszego Walnego Zebrania Członków. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia w drugim terminie następuje zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 46

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczyć likwidatorów.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 47

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z póz. zm.). 

comments